Generalforsamling søndag den 16.juni 2013 kl. 9-10

Generalforsamlingen 2013 blev afholdt på Bjødstrup Gl. Skole på årets BjødstrupTræf. Generalforsamlingen blev afholdt før dagens undervisning og næsten samtlige deltager på træffet deltog.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægternes § 10, stk. a-i:

 1. Valg af dirigent. Uffe Krogsdam blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Bestyrelsens beretning. Forkvinde Mette Lotus aflagde beretning: Der var i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder (se referat heraf af 07.09..2012 og 05..04.2013 på hjemmesiden). Den øvrige kommunikation er foregået via e-mails. Indbydelse til årets træf blev udsendt den 3. november 2012. Dermed havde interesserede god tid til at tilmelde sig kurset.

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. Kasseren Bruno Skov Jensen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt af forsamlingen. (Regnskabet for kalenderåret 2012 findes på hjemmesiden).

 4. Fastsættelse af kontingent. Foreningens økonomi er skrøbelig. Derfor er der oparbejdet en lille egenkapital. Det er antallet af deltagere og disses deltagergebyr, der afgør økonomien bag arrangementet. I praksis vil det sige, at økonomien kun kan løbe rundt, hvis der er min. 20 deltagere til hvert års træf. Ved dette træf var der 26 tilmeldte og dermed et lille overskud. Kontingentet blev derfor fastsat uændret til kr. 100,- pr år.

 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag til ændringer.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgperiode 2 år.

 • Mette Lotus afgår og modtager genvalg.

 • Annie Nikolajsen afgår og modtager genvalg

 • Ninna Appel Olesen afgår og modtager genvalg.

 • Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgte.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter. Valgperiode 1 år.

 • Katja Gormsdatter blev valgt til 1. suppleant

 • Morten B. Nielsen blev genvalgt til 2. suppleant.

 1. Valg af revisor og 1 suppleant for revisor. Valgperiode 1 år.

 • Jes Sandvej genvalgt som revisor

 • Marthe Friis valgt som suppleant for revisor

 1. Eventuelt. Næste års træf er den 13. – 15. juni 2014. Der var stor tilfredshed med træffet og hele den måde det blev afviklet på. Deltagerne havde følt sig godt tilpas, og der var en general tilfredshed både med bespisningen og med undervisningen.

Emner til kommende træf:

Hypnoterapi ved Birgit Silvana
Spiritualitet, den paradoxale forandrings teori ved Bent Falck (gestaltterapeut)
Kortstidsterapi ved Hanne Sørensen
Metamedicin
Mindfullnes
Aktører
Spædbørnsterapi ved Inger Poulsen. OBS 3 dage. Kr. 12.000 pr. dag
Ekstra sensitive mennesker ved Ilse Sand (gestaltterapeut og præst) eller Susanne Moberg.
Sandplay
Familieopstilling ved Liv Dhabi Thomsen
Del 2 ved Bent Claeson
Krise og traume ved Torben Thaulov (evt. depression og udbrændthed)
Neuro affektive metoder ved Mary a Argjaboda (efter Susan Hartz)
Mentalisering ved Janne Østergård
Kunstterapi
Kropssprog ved skuespiller Claus Damgård
Stemmeterapi ved Mette Frank
Imago terapi ved fx Kirsten Seidenfaden og Piet.
Seksualitet ved Neel Fasting (forfatter til bogen)

Tak for et dejligt træf med skønne mennesker

Kærlig hilsen

Dorthe Gafert

sekretær

Skriv et svar