Referat af bestyrelsesmøde fredag den 29. august 2014

Indledning:

Ved generalforsamlingen på Bjødstrup den 15. juni 2014 besluttede bestyrelsen at mødes den 29. august 2014 hos sekretær Dorthe Gafert på Fyn.

Ved mødet dags dato deltog følgende bestyrelsesmedlemmer: Bruno Skov Jensen (kasserer), Mette Lotus (forkvinde), Ninna Appel Olesen(bestyrelsesmedlem), Dorthe Gafert (sekretær). Annie Nicolajsen (bestyrelsesmedlem) havde glemt mødet og deltog derfor ikke. De øvrige bestyrelsesmedlemmer mødtes klokken 16 til dejlig tærte og blåbær som Ninna havde bragt med fra Oksbøl.

Mødets dagsorden:

 1. Goddag, goddag og hvordan har vi det
 2. Evaluering af årets træf
 3. Hvordan ser økonomien ud lige nu?
 4. Status i forhold til næste års træf
 5. Mad til træffet?
 6. Indbydelser og reklame til næste træf?
 7. Generalforsamling: Dagsorden og evt. forslag?
 8. Eventuelt.

Mødets resultater i henhold til dagsordenen:

Ad 1. Goddag-runde. Hvordan har vi det?

Goddag-runden bringer os tilstede i hinandens selvskab og skaber et nærvær til et udbytterigt arbejde i bestyrelsen. Runden er blevet indført for at give både nye og gamle medlemmer mulighed for at lære hinanden at kende.

Ad 2. Evaluering af årets træf?

Vi var alle enige om at Mary a Argjaboda gjorde det fortræffeligt på vores træf. Hun er en dygtig og kompetent underviser inden for sit fag. Hun bragte os igennem de ”Neuro affektive” metoder med stor sikkerhed og nærvær, så vi både blev beriget med teori og praksis omkring emnet. Igen lykkedes det en underviser at lade undervisningen foregå i plenum. Det skaber et godt og solidt sammenhold på træffet. Der var også en rigtig god og dejlig stemning på træffet, og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Ad 3. Hvordan ser økonomiien ud lige nu?

Vores underviser Mary a Argjoboda har endnu ikke sendt en regning på undervisningen fra årets træf. Bruno kontakter Annie, som skal tage kontakt til Mary for at få dette bragt i orden. Når Mary er betalt, er kassebeholdningen DKK 31.713,-  hvilket er en god buffer til næste års træf.

Ad 4. Status i forhold til næste års træf

Vi har valgt, at næste års træf bliver den 12. -14 juni 2015 og emnet er ”stresshåndtering” med underviser Torben Thaulov. Han har sagt ja til opgaven, men vi har ikke fået materiale eller pris fra ham endnu. Bruno kontakter Torben for at få prisen på plads og beder ham sende materiale til Mette, som laver reklame til træffet. Bruno tager imod deltagerne på Bjødstrup.

Ad 5. Mad til træffet

Dorthe bestiller og henter mad hos ” Skafferiet” i Hinnerup. Vi skal have aftensmad incl. dessert til lørdag aften. Vigtigt at ”Skafferiet” skriver navne på skålene, og hvilke retter de forskellige dressinger skal bruges til. Annie og Ninna handler ind til fredag aften, 2 x morgenmad og frokost lørdag. Mette sender indkøbsliste. Obs køb mere ost.

Ad 6. Indbydelser og reklame til næste træf?

Mette afventer materiale fra Torben Thaulov. Når materialet er klar sørger Dorthe og Harald for, at det bliver lagt på hjemmesiden.

Ad 7. Generalforsamling: Dagsorden og evt. forslag?

I henhold til vedtægternes paragraf 9 er der 5. september 2014 indkaldt til ordinær generalforsamling i BjødstrupGruppen

Søndag den 14.juni 2015 kl. 09.00 på Gl. Bjødstrup Skole.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag (forslag om ændringer af vore vedtægter mhs til medlemskab)
 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er 2 år. I ulige år der 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg.
 7. Mette Lotus (forkvinde) afgår og modtager genvalg
 8. Annie Nikolajsen afgår og modtager genvalg
 9. Ninna Appel Olesen afgår og modtager genvalg
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperiode 1 år.
 11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for revisor. Valgperiode 1 år.
 12. Eventuelt

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan fastsætte regler for valg. Dirigenten underskriver protokollen.

Ad 8. Eventuelt.

Lars Hassing kunne være en mulig underviser på et Bjødstrup træf. Han arbejder på Novo Nordisk, hvor han forsker i kræftceller. Han har undervist på Bjødstrup i psykosomatiske lidelser.

Vi havde et hyggeligt og frugtbart møde og ser frem til næste års træf.

Kærlig hilsen

Dorthe Gafert (sekretær)

Skriv et svar