PSYKOTERAPEUTTRÆF 2016

lars_j_soerensen

PSYKOTERAPEUTTRÆF 2016

Alle med en 2-årig psykoterapeutuddannelse kan deltage.
Bestyrelsen kan give dispensation til andre efter ansøgning.
Tid: 2. 3. 4. sep. 2016

Sjælens længsel

Om at finde sig selv uden at føle sig forkert – et behandlingsparadigme

Chefpsykolog Lars J. Sørensen


Når man føler sig forkert og ikke kan holde ud at være sammen med sig selv, gemmer man sig i skamfuldhed. Skam handler ikke om det, man har gjort, men om den, man er, og herved at være god nok. Skam opstår, når man ikke bliver set, som den man er, og når man føler sig behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. Til gengæld er det at føle sig set og føle sig mødt i sin selvforståelse en kærlighedsbekræftelse. Lykkes det at komme til stede i det nuværende øjeblik er der nemlig ingen forkerthed eller skam.

lars_j_soerensen

 

Skam kan overvindes gennem nærvær og tilknytning

Berørtheden ved at føle sig set bringer kærlighed ind i det fælles rum.
Derfor vil nuværende mødeøjeblikke med et andet menneske for mange føles som en
bekræftelse på kærlighedens eksistens.

Vores naturlige blufærdighed gør det dog vanskeligt at åbne op for vore dybeste længsler
og drømme.

Ofte skjuler vi endog drømmene for os selv og kalder vore natlige drømmer for mærkelige.
Samtidig ved vi godt, at disse drømme foregår mere i nutid end vores dagligdag.
Vi er også så kropsligt nærværende i drømmene, at vi kan ønske at vågne op.
Det må siges at være et paradoks at vi ofte ønsker at glemme vore drømme, når vi er vågne.
Ofte vil en natlig drøm både være en beretning om ens overlevelsesstrategi og typiske
følelsesmæssige og relationelle vanskeligheder.
Men vigtigere kan man i sin drøm blive bragt i kontakt med sig selv og længslerne i sit liv.
Hvis det lykkes at komme til stede i sin vågne drømmefortælling, kan sjælens længsel blive
indlysende nærværende.
Den natlige drøm kan herved blive den livserfaring, man mangler for at føle sig mere hel
og mindre forkert.

Skadevirkningerne af ikke-erkendt skam kan være den største enkeltfaktor bag psykisk
sygdom og være afgørende for utilstrækkelig psykoterapi.

Skam er imidlertid lige så meget en tilstand som en følelse –
og typisk så skjult, at den forværres ved omtale og bevidstgørelse.

Det påhviler således behandleren at have såvel kendskabet som fingerspidsfornemmelsen
til at arbejde med skamfølelserne.

En neuroaffektiv psykoterapeutisk tilgang vil være hjælpsom, fordi den arbejder med
nærvær, tilknytning og kroppens sprog.

Kurset bygger på bøgerne ”Sjælens længsel” (kommer til foråret)
& ”Skam – medfødt og tillært” (2013).

Lars J. Sørensen har 1979 -2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj.
Han har arbejdet med psykoterapi både i psykiatrien og privat praksis, og han har igennem
mange år været underviser på forskellige psykoterapeutuddannelser.
Forud for sine seneste bøger udgav han i 1996 bogen ”Særpræg-Særhed-Sygdom” og
i 2005 ”Smertegrænsen”, der begge har afsnit om skam

Sted: Velling Kollervej 4-8, 8654 Bryrup. Tæt på Skanderborg.
Vil du være sikker på en plads, så tilmeld dig nu.

Der er 2 pers. værelser med eget wc og bad (eller enkeltværelse mod lidt ekstra).
Vi skal denne gang ikke selv sørge for mad, så glæd dig til et træf med både
super undervisning og lækker mad serveret.

Tid: Fredag d. 2/9: Indkvartering fra kl. 17. Fælles aftensmad kl. 19.
Herefter mødes vi i plenum, en hurtig komme til stede runde
og Lars har et oplæg til nattens drømme og drømmearbejde.

Lørdag formiddag kl. 9-14. – handler om Skam, selvforståelse og neuroaffektiv udvikling.

Lørdag eftermiddag Kl. 17-19. – bliver udelukkende drømmearbejde.

Søndag kl. 9-10. Generalforsamling samt gruppebillede /Bestyrelsen

Søndag kl. 10-12:30. Afsluttende om skam, forkerthed og psykisk sygdom.

Søndag kl. 12:30-13. Evaluering og afslutning

Alle øvelser holder vi i plenum, ved gruppearbejde vil der være en grundig instruktion i plenum.

Pris: Hvis du var på træf i 2015 eller har betalt medlemskontingent 100 kr. siden, er prisen
kun 1700 kr. Ellers 1800 kr. der dækker ophold og alle måltider, undervisning m.m.
samt et års medlemsskab af foreningen, der hedder PsykoterapeutTræf.

Indsæt beløbet på foreningens konto: Reg. 5031 konto 1336130.
Send også en mail eller ring op til kasserer Bruno Jensen med navn, adresse, mail,
om du er vegetar eller har specielle ønsker beskov@jensen.mail.dk Tlf. 5010 64 44.

Du kan også registrere dig på facebooksiden PsykoterapeutTræf.
Her vil du for fremtiden finde oplysninger om næste års træf og generalforsamling.

Kærlig hilsen og vel mødt – Bestyrelsen.

 

Indbydelse til udskrift og brug som opslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Generalforsamling 14/6 2015

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Generalforsamling 14/6 2015

Vedtægter er fra generalforsamling 1999, ændret i 2007.


1. Foreningens NAVN er ”BjødstrupGruppen”

Foreslået ændret til:

1. Foreningens NAVN er: ”PsykoterapeutTræf”.

2. Foreningens HJEMSTED er Bjødstrup gl. skole, Bjødstrupvej 18, 8660 Skaderborg

Foreslået ændret til:

2. Foreningens HJEMSTED er den til enhver tid siddende formand/forkvindes adresse.

3. Foreningens FORMÅL er at bidrage til at fastholde og udbygge medlemmernes indbyrdes tilknytning.

Foreslået ændret til:

3. Foreningens FORMÅL er at tilbyde årlig undervisning/træning i emner, der foreslås på generalforsamlingen og besluttes af bestyrelsen.

4. MEDLEMSKAB er forbeholdt enhver som har afsluttet den 2 ½ årige uddannelse til gruppeterapeut ved Jylland Gestalt Institut/institut for gestaltanalyse eller en anden af de diplomuddannelser, Instituttet tilbyder og som har betalt kontingent til foreningen. Generalforsamlingen kan beslutte at optage andre som æresmedlemmer.

Foreslået ændret til:

4. MEDLEMSSKAB er forbeholdt enhver som har mindst 2 års undervisning i psykoterapi. Bestyrelsen kan give andre personer dispensation. Generalforsamlingen kan beslutte at optage æresmedlemmer/ændre æresmedlemsskab.

5. For foreningens FORPLIGTELSER hæfter alene dens formue. Foreningen kan kun forpligtes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

6. Foreningen ledes af en BESTYRELSE på 5 valgt af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

7. Bestyrelsen skal sørge for- at tilbyde medlemsskab til dem, som er nævnt under pkt. 4 ved opslag på Bjødstrup gl. Skole efter nærmere aftale med skolens ledelse – at indbyde til ÅRSMØDE, og – at opkræve KONTINGENT. Bestyrelsen kan påtage sig andre opgaver i overensstemmelse med vedtægten og fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreslås ændret til:

7. Bestyrelsen skal sørge for:

at TILBYDE MEDLEMSKAB til dem, som er nævnt under pkt. 4 ved mails, breve, opslag eller lignende.

at indbyde til årligt træf og generalforsamling

at opkræve KONTINGENT.

Bestyrelsen kan påtage sig andre opgaver i overensstemmelse med vedtægten og fastsætter selv sin forretningsorden.

8. Foreningens INDTÆGTER er medlemskontingentet og eventuelt overskud ved foreningens aktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret, dog således at regnskabsåret 2008 tillige omfatter perioden fra den 1. maj til den 31. december 2007.

Bestyrelsen skal tilstræbe, at indtægterne og udgifterne i de enkelte regnskabsår er lige store.

Foreslås ændret til:

8. Foreningens INDTÆGTER er medlemskontingentet og eventuelt overskud ved foreningens aktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal tilstræbe, at indtægterne og udgifterne i de enkelte regnskabsår balancerer, således at der – pånær penge til opstart af et træf – ikke akkumuleres en formue.

9. Foreningens øverste myndighed er GENERALFORSAMLINGEN som afholdes 1 gang om året under årsmødet. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling samtidig med at den orienterer om årsmødets program. Indkaldelsen skal udsendes så betids at den kan være medlemmerne i hænde senest 1 måned før årets træf. Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden/forkvinden senest 2 uger før årsmødet. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt flertal blandt de fremmødte; dog kræver beslutning om ændring af vedtægter eller om foreningens ophør at 2/3 af de fremmødte tilslutter sig.

DAGSORDENEN for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

a. Valg af dirigent.

b. Bestyrelsens beretning.

c. Godkendelse af det reviderede regnskab.

d. Fastsættelse af kontingent.

e. Behandling af indkomne forslag.

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er 2 år. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg.

g. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

h. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for revisor.

i. Eventuelt.

Afgående sekretær fører protokol over generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan fastsætte regler for valg. Dirigenten underskriver protokollen.

11. Hvis generalforsamlingen beslutter at foreningen skal OPHØRE, fastsætter den datoen for en ekstraordinær generalforsamling. Den afgående bestyrelse indkalder medlemmerne skriftligt med 3 ugers varsel.

Den EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING har følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

De deltagende medlemmers tilkendegivelser; hvis mindst 2/3 af de deltagende medlemmer tilslutter sig beslutningen om foreningens ophør, er den at betragte som ophørt. Foreningens formue fordeles ligeligt blandt medlemmerne.

Denne vedtægt træder i stedet for vedtægt fra 1999.

Foreslået ændret til:

Denne vedtægt træder i stedet for vedtægt af 29. april 2007.

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015

Det har været et begivenhedsrigt år siden sidste års vellykkede træf.

Da bestyrelsen mødtes efter træffet for at starte planlægningen af næste års træf havde vi som sædvanlig en liste med emneønsker fra i år og tidligere år – fremkommet på generalforsamlingen.

Vi blev enige om, at netop nu ville emnet “stresshåndtering” være et af de mest aktuelle.

Den lærer, vi havde ønsket i første omgang var dog alt for dyr.

Flere pegede derefter på Torben Thaulow. Hvilket alle synes var en fremragende ide. Torben var netop i gang med forskning i stress og var begejstret for at dele dette med os.

Vi blev i bestyrelsen hurtigt klar over, at Torben som underviser kunne give en konflikt i forhold til Niels Hoffmeyer, der ejer de lokaler foreningen lejer til det årlige træf/kursus. Torben var jo en af den gruppe lærere og censorer, der var gået fra instituttet bl.a. grundet samarbejdsvanskeligheder.

Vi diskuterede dette med hinanden og blev enige om at:

1:Bestyrelsen mente, at vores forening er uafhængig og skulle kunne engagere de lærere vi selv ønsker til vores træf.

2: Både Torben og vi så det også som en (tilfældig opstået) mulighed for at bløde fronterne mellem instituttet og de gamle lærere op.

At bruge Torben som underviser kunne virke som en ud af flere muligheder for en tilnærmelse mellem Niels og en af de “gamle lærere”.

Både bestyrelsen og Torben håbede, at dette kunne ske i al stilhed.

Da kurset blev slået op fik vi forbavsende hurtigt holdet fyldt halvt op allerede inden jul.

Kort efter meddelte Niels bestyrelsen, at han “ikke kunne acceptere tilstedeværelsen af Torben på Bjødstrup”.

På den ene side mente vi at være en uafhængig forening, på den anden side ønskede vi ikke yderligere konfrontationer (da det modsatte jo var meningen).

Vi mente også, at principperne i, om vi var uafhængige eller på nogen måder underlagt Niels, var så stort et spørgsmål, at bestyrelsen ikke alene kunne tage stilling til dette. Det skulle ske på en generalforsamling.

Vi besluttede derfor både for at redde træffet og foreningen og for at undgå konfrontationer her og nu i stedet at bruge Niels som underviser og derefter lade generalforsamlingen afgøre hvad vi skulle gøre i fremtiden.

Torben var helt indforstået med dette, men selvfølgelig ked af det.

Der skete herefter dette:

Adskillige medlemmer afmeldte deres deltagelse i træffet. De fleste begrundede det med, at de havde tilmeldt sig for at have Torben som lærer.

Nogen ville gerne deltage i generalforsamlingen, men syntes det var noget akavet, når de ikke deltog i selve kurset.

Niels ønskede at mødes med bestyrelsen inden vores bestyrelsesmøde. Af hans mails fornemmede vi, at han ønskede at vi skulle melde klart ud, om vi “holdt med ham eller med de gamle lærere”.

Vi, som bestyrelse, har forsøgt at holde os neutrale og gøre alt for, at foreningen kunne bestå. Faktisk er både Niels, Birte og flere af de gamle lærere, bl.a. Torben Thaulow æresmedlemmer af vores forening.

Hvordan kan foreningen på Niels forlangende forbyde et æresmedlem som f.eks. Torben at komme til en generalforsamling?

Vi var netop i gang med at aflyse træffet (ikke bare på grund af konflikten, men også på grund af manglende tilslutning), da Niels desværre døde.

Vi aflyste træffet og meddelte på hjemmesiden, at der ville komme en generalforsamling et andet sted.

Det er derfor, vi har valgt et neutralt og centralt placeret sted til generalforsamlingen. Vi skal sammen finde ud af hvordan vores forening skal fortsætte – eller om den skal nedlægges.

bestyrelsen har et forslag som gør, at foreningen kan bestå – mere uafhængigt end før. Bestyrelsen ønsker med dette forslag at virke som brobyggere mellem gamle elever fra Bjødstrup, elever, der er fortsat på andre institutter samt lærere fra begge institutter.

Vores IT-hjælper Harald Willemoes vil fortsat stå for hjemmesiden som før.

Kærlig hilsen Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 7. februar 2015

Indledning:
Vi havde indkaldt til ekstraordinær bestyrelsesmøde hos sekretær Dorthe Gafert på Fyn. Bestyrelsen var kommet i det dilemma, at Niels Hoffmeyer ikke ville acceptere Torben Thaulov skulle undervise i stressehåndtering på Bjødstrup på vores kommende Træf i juni.
Ved mødet deltog følgende bestyrelsesmedlemmer: Bruno Skov Jensen (kasserer), Ninna Appel Olesen (bestyrelsesmedlem), Morten B. Nielsen (Morten er indtrådt som bestyrelsesmedlem, da Annie Nikolajsen har valgt at træde ud af bestyrelsen), Dorthe Gafert (sekretær).
Mødets dagsorden:
Hvordan forholder vi os til, at træffet ikke kan holdes på Bjødstrup med Torben Thaulov som underviser?
Mødets resultater i henhold til dagsorden.
Vi har i bestyrelsen diskuteret de muligheder vi kunne se for at løse det dilemma som vi var kommet i. Overvejelserne var følgende: Skulle vi holde fast i Torben Thaulov som underviser og finde et neutralt sted at holde træffet eller skulle vi finde en anden underviser og afholde træffet på Bjødstrup. Vi var alle enige om, at denne beslutning kunne have store konsekvenser for BjødstrupGruppens fremtid, og vi har derfor besluttet, at det er generalforsamlingen denne beslutning skal træffes på.
For det kommende træf den 12. – 14. juni 2015 har vi valgt at aflyse Torben Thaulov og holde træffet på Bjødstrup med Niels Hoffmeyer som underviser i stress håndtering. Hvordan vi i fremtiden håndterer det faktum, at nogle underviser ikke kan komme på Bjødstrup må være op til generalforsamlingen at beslutte.
Følgende opgave fordeling:
Bruno finder mail adresser på allerede tilmeldte kursister.
Ninna annullerer reserveringer af kursussteder.
Dorthe skriver udkast til mail til de allerede tilmeldte kursister.
Dorthe skriver invitation til alle BjødstrupGruppen medlemmer, som opfordring til at komme på generalforsamlingen den 14. februar. Dette lægges op på hjemmesiden.
Ellers gælder den opgave fordeling som vi aftalte på bestyrelsesmødet i august, dog mangler vi en til at hjælpe Ninna med at handle til fredag aften.
Kærlig hilsen
Dorthe Gafert (sekretær)

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter som vedtaget 2007

Vedtægt

1. Foreningens NAVN er ”BjødstrupGruppen”.

2. Foreningens HJEMSTED er Bjødstrup Gl. Skole, Bjødstrupvej 18, 8660 Skanderborg.

3. Foreningens FORMÅL er at bidrage til at fastholde og udbygge medlemmernes indbyrdes tilknytning.

4. MEDLEMSKAB er forbeholdt enhver som har afsluttet den 2½-årige uddannelse til gruppeterapeut ved Jylland Gestalt Institut/Institut for Gestaltanalyse eller en anden af de diplomuddannelser, Instituttet udbyder og som har betalt kontingent til foreningen. Generalforsamlingen kan beslutte at optage andre som æresmedlemmer.

5. For foreningens FORPLIGTELSER hæfter alene dens formue. Foreningen kan kun forpligtes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

6. Foreningen ledes af en BESTYRELSE på 5 valgt af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

7. Bestyrelsen skal sørge for – at TILBYDE MEDLEMSKAB til dem som er nævnt under nr. 4 ved opslag på Bjødstrup Gl. Skole efter nærmere aftale med skolens ledelse, – at indbyde til ÅRSMØDE, og – at opkræve KONTINGENT. Bestyrelsen kan påtage sig andre opgaver i overensstemmelse med vedtægten og fastsætter selv sin forretningsorden.

8. Foreningens INDTÆGTER er medlemskontingentet og eventuelt overskud ved foreningens aktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret, dog således at regnskabsåret 2008 tillige omfatter perioden fra den 1. maj til den 31. december 2007. Bestyrelsen skal tilstræbe at indtægterne og udgifterne i det enkelte regnskabsår er lige store.

9. Foreningens øverste myndighed er GENERALFORSAMLINGEN som afholdes 1 gang om året under årsmødet. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen samtidig med at den orienterer om årsmødets program. Indkaldelsen skal være skriftlig og udsendes så betids at den kan være medlemmerne i hænde senest 1 måned før årsmødet. Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 2 uger før årsmødet. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt flertal blandt de fremmødte; dog kræver beslutning om ændring af vedtægt eller om foreningens ophør at 2/3 af de fremmødte tilslutter sig. 10. DAGSORDENEN for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning.
c. Godkendelse af det reviderede regnskab.
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   Valgperioden er 2 år. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg.
g. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
h. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for revisor.
i. Eventuelt.

Afgående sekretær fører protokol over generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen kan fastsætte regler for valg. Dirigenten underskriver protokollen.

11. Hvis generalforsamlingen beslutter at foreningen skal OPHØRE, fastsætter den datoen for en ekstraordinær generalforsamling.
Den afgående bestyrelse indkalder medlemmerne skriftligt med 3 ugers varsel.
Den EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. De deltagende medlemmers tilkendegivelser; hvis mindst 2/3 af de deltagende medlemmer tilslutter sig beslutningen om foreningens ophør, er den at betragte som ophørt.
    Foreningens formue fordeles ligeligt blandt medlemmerne.

Denne vedtægt der træder i stedet for vedtægt af 20. juni 1999, er vedtaget ved generalforsamlingen den 29. april 2007.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 29. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 29. august 2014

Indledning:

Ved generalforsamlingen på Bjødstrup den 15. juni 2014 besluttede bestyrelsen at mødes den 29. august 2014 hos sekretær Dorthe Gafert på Fyn.

Ved mødet dags dato deltog følgende bestyrelsesmedlemmer: Bruno Skov Jensen (kasserer), Mette Lotus (forkvinde), Ninna Appel Olesen(bestyrelsesmedlem), Dorthe Gafert (sekretær). Annie Nicolajsen (bestyrelsesmedlem) havde glemt mødet og deltog derfor ikke. De øvrige bestyrelsesmedlemmer mødtes klokken 16 til dejlig tærte og blåbær som Ninna havde bragt med fra Oksbøl.

Mødets dagsorden:

 1. Goddag, goddag og hvordan har vi det
 2. Evaluering af årets træf
 3. Hvordan ser økonomien ud lige nu?
 4. Status i forhold til næste års træf
 5. Mad til træffet?
 6. Indbydelser og reklame til næste træf?
 7. Generalforsamling: Dagsorden og evt. forslag?
 8. Eventuelt.

Mødets resultater i henhold til dagsordenen:

Ad 1. Goddag-runde. Hvordan har vi det?

Goddag-runden bringer os tilstede i hinandens selvskab og skaber et nærvær til et udbytterigt arbejde i bestyrelsen. Runden er blevet indført for at give både nye og gamle medlemmer mulighed for at lære hinanden at kende.

Ad 2. Evaluering af årets træf?

Vi var alle enige om at Mary a Argjaboda gjorde det fortræffeligt på vores træf. Hun er en dygtig og kompetent underviser inden for sit fag. Hun bragte os igennem de ”Neuro affektive” metoder med stor sikkerhed og nærvær, så vi både blev beriget med teori og praksis omkring emnet. Igen lykkedes det en underviser at lade undervisningen foregå i plenum. Det skaber et godt og solidt sammenhold på træffet. Der var også en rigtig god og dejlig stemning på træffet, og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Ad 3. Hvordan ser økonomiien ud lige nu?

Vores underviser Mary a Argjoboda har endnu ikke sendt en regning på undervisningen fra årets træf. Bruno kontakter Annie, som skal tage kontakt til Mary for at få dette bragt i orden. Når Mary er betalt, er kassebeholdningen DKK 31.713,-  hvilket er en god buffer til næste års træf.

Ad 4. Status i forhold til næste års træf

Vi har valgt, at næste års træf bliver den 12. -14 juni 2015 og emnet er ”stresshåndtering” med underviser Torben Thaulov. Han har sagt ja til opgaven, men vi har ikke fået materiale eller pris fra ham endnu. Bruno kontakter Torben for at få prisen på plads og beder ham sende materiale til Mette, som laver reklame til træffet. Bruno tager imod deltagerne på Bjødstrup.

Ad 5. Mad til træffet

Dorthe bestiller og henter mad hos ” Skafferiet” i Hinnerup. Vi skal have aftensmad incl. dessert til lørdag aften. Vigtigt at ”Skafferiet” skriver navne på skålene, og hvilke retter de forskellige dressinger skal bruges til. Annie og Ninna handler ind til fredag aften, 2 x morgenmad og frokost lørdag. Mette sender indkøbsliste. Obs køb mere ost.

Ad 6. Indbydelser og reklame til næste træf?

Mette afventer materiale fra Torben Thaulov. Når materialet er klar sørger Dorthe og Harald for, at det bliver lagt på hjemmesiden.

Ad 7. Generalforsamling: Dagsorden og evt. forslag?

I henhold til vedtægternes paragraf 9 er der 5. september 2014 indkaldt til ordinær generalforsamling i BjødstrupGruppen

Søndag den 14.juni 2015 kl. 09.00 på Gl. Bjødstrup Skole.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag (forslag om ændringer af vore vedtægter mhs til medlemskab)
 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er 2 år. I ulige år der 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg.
 7. Mette Lotus (forkvinde) afgår og modtager genvalg
 8. Annie Nikolajsen afgår og modtager genvalg
 9. Ninna Appel Olesen afgår og modtager genvalg
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperiode 1 år.
 11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for revisor. Valgperiode 1 år.
 12. Eventuelt

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan fastsætte regler for valg. Dirigenten underskriver protokollen.

Ad 8. Eventuelt.

Lars Hassing kunne være en mulig underviser på et Bjødstrup træf. Han arbejder på Novo Nordisk, hvor han forsker i kræftceller. Han har undervist på Bjødstrup i psykosomatiske lidelser.

Vi havde et hyggeligt og frugtbart møde og ser frem til næste års træf.

Kærlig hilsen

Dorthe Gafert (sekretær)

Generalforsamling 15. juni 2014

Generalforsamling søndag den 15. juni 2014 kl. 9-10

Generalforsamlingen 2014 blev afholdt på Bjødstrup Gl. Skole på årets BjødstrupTræf. Generalforsamlingen blev afholdt før dagens undervisning og næsten samtlige deltager på træffet deltog.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægternes § 10, stk. a-i:

 1. Valg af dirigent. Uffe Krogsdam blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Bestyrelsens beretning. Forkvinde Mette Lotus aflagde beretning: Der var i årets løb afholdt 1 bestyrelsesmøde (se referat heraf af 06.09.2013 på hjemmesiden). Den øvrige kommunikation er foregået via e-mails. Det havde været lidt uklart, hvem som skulle bestille maden til årets træf. Derfor må vi fremadrettet være mere omhyggelige med at vælge en tovholder på de forskellige opgaver og skrive dem ind i referatet. Indbydelse til årets træf blev udsendt den 14. oktober 2013. Dermed havde interesserede god tid til at tilmelde sig kurset.

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. Kasseren Bruno Skov Jensen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt af forsamlingen. (Regnskabet for kalenderåret 2013 findes på hjemmesiden).

 4. Fastsættelse af kontingent. Foreningens økonomi er skrøbelig. Derfor er der oparbejdet en lille egenkapital. Det er antallet af deltagere og disses deltagergebyr, der afgør økonomien bag arrangementet. I praksis vil det sige, at økonomien kun kan løbe rundt, hvis der er min. 20 deltagere til hvert års træf. Ved dette træf var der 25 tilmeldte og dermed et lille overskud. Kontingentet blev derfor fastsat uændret til kr. 100,- pr år.

 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgperiode 2 år.

 • Dorthe Gafert afgår og modtager genvalg.

 • Bruno Skov Jensen afgår og modtager genvalg

 • Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgte.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter. Valgperiode 1 år.

 • Morten B. Nielsen blev valgt til 1. suppleant

 • Jørgen Rump blev valgt til 2. suppleant.

 1. Valg af revisor og 1 suppleant for revisor. Valgperiode 1 år.

 • Jes Sandvej genvalgt som revisor

 • Kirsten Rejmers valgt som suppleant for revisor

Liste over den samlede bestyrelse i Bjødstrupgruppen er sendt med som bilag.

 

 1. Eventuelt. Næste års træf er den 12 – 14. juni 2015. Der var stor tilfredshed med træffet og hele den måde det blev afviklet på. Deltagerne havde følt sig godt tilpas, og der var en general tilfredshed både med bespisningen og med undervisningen.

 

 

Emner til kommende træf:

 • Stemmetræning
 • Sensetik (flere oplysninger på sensetik.dk)
 • Stresshåndtering, Maiken Matzau
 • Det spirituelle ved Bent Falk eller Eckhart Tolle
 • Yalom (direkte TV)
 • Hypnoterapi ved Birgit Silvana
 • Spiritualitet, den paradoxale forandrings teori ved Bent Falck (gestaltterapeut)
 • Kortstidsterapi ved Hanne Sørensen
 • Metamedicin
 • Mindfullnes
 • Aktører
 • Spædbørnsterapi ved Inger Poulsen. OBS 3 dage. Kr. 12.000 pr. dag
 • Ekstra sensitive mennesker ved Ilse Sand (gestaltterapeut og præst) eller Susanne Moberg.
 • Sandplay
 • Familieopstilling ved Liv Dhabi Thomsen
 • Del 2 ved Bent Claeson
 • Krise og traume ved Torben Thaulov (evt. depression og udbrændthed)
 • Mentalisering ved Janne Østergård
 • Kunstterapi
 • Kropssprog ved skuespiller Claus Damgård
 • Stemmeterapi ved Mette Frank
 • Imago terapi ved fx Kirsten Seidenfaden og Piet.
 • Seksualitet ved Neel Fasting (forfatter til bogen)

Bestyrelsen mødtes kort i pausen for at fastsætte datoen for det første bestyrelsesmøde, hvilket blev fredag den 29.8.2014 kl.16:00 hos Dorthe på Fyn. Mette medtager en forret til mødet, Dorthe står for en hovedret, Ninna bager en kage, Annie kommer med en overraskelse.

Vi besluttede, at næste års emne skulle være enten stresshåndtering eller stemmetræning. Ninna undersøger, inden mødet den 29.8, mulighederne for undervisning i stemmetræning, og Mette undersøger mulighederne for undervisning i stresshåndtering.

Tak for endnu et dejligt træf med skønne mennesker

 

Kærlig hilsen

Dorthe Gafert
sekretær

BjødstrupGruppens bestyrelse 2014-15

BjødstrupGruppens bestyrelse 2014-2015

Genvalgt 2013
Mette Lotus – Forkvinde
Munkhusevej 12, Nørager
8961 Allingåbro
Mobil: 21793526
E-mail: mettelotus@gmail.com

Genvalg 2014
Bruno Skov Jensen – kasserer
Hørve Kirkevej 21A
4534 Hørve
Mobil: 50106444
E-mail: beskov@jensen.mail.dk

Genvalgt 2013
Annie Nikolajsen
Østre Strandvej 40
9400 Nørre Sundby
Mobil: 29451622
E-mail: annie@terapeutisk-forandring.dk

Genvalgt 2014
Dorthe Gafert – sekretær
Lilleskovvej 22
5690 Tommerup
Mobil: 24238326
E-mail: gafertd@yahoo.com

Genvalgt 2013
Ninna Appel Olesen
Filsøvej 42
6840 Oksbøl
Mobil: 51274751
E-mail: nogfappel@yahoo.dk

Morten B. Nielsen – 1. suppleant
Farøvænget 40
8381 Tilst
Mobil: 29913081
E-mail: mobnaarhus@gmail.com

Jørgen Rump – 2. suppleant
Borgmesterløkke 10 1. sal th
6400 Sønderborg
Mobil: 24420802
E-mail: jrump@live.com

Jes Sandvej – revisor – Jessandvej@hotmail.com – tlf. 74552557

Kirsten Rejmers – revisorsuppleant – aktivterapi@gmail.com – tlf. 42298844

Ejer og bestyrer af foreningens hjemmeside:

Harald Villemoes – harald@villemoes.dk – tlf. 86381836

Foreningens hjemmeside: http://bjødstrupgruppen.dk

Bestyrelsens e-mailadresse: bestyrelsen-liste@gestaltanalyse.dk

 

Version 17.06.2014

Forfattet af sekretær Dorthe Gafert

Bjødstrup Træf 2014

hovedpusle

BJØDSTRUPTRÆF 2014 v. BjødstrupGruppen

Alle med en 2-årig uddannelse fra Bjødstrup kan deltage.
Bestyrelsen kan give dispensation til andre efter ansøgning·

Introduktion og træning i neuroaffektiv terapi

hovedpusle

Neuroaffektiv psykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

grskar

mary argjaboda

Underviser er Mary á Argjaboda, der er bl.a. socialrådgiver, certificeret psykoterapeut, SE-praktiker (chock og traume) og supervisor. Mary har egen praksis i Ålborg og på Færøerne med speciale i traumebehandling og børne-ungdomspsykiatri.

Vi vil få en introduktion til den neuroaffektiv viden, så vi får en fornemmelse af og indsigt i hvordan de forskellige dele af hjernen, følelser og nervesystem spiller sammen og i samspil med andre.
Vore relationer og måder at relatere på har betydning for vores mentalliseringsevne (at kunne rumme sig selv OG være empatisk i forhold til andre), kropssansninger og nervesystem. Med denne terapeutiske arbejdsmetode kan vi i dag arbejde med problematikker som ligger før sprogets udvikling. Dvs. i vores kropssansninger og nervesystem forløse ubearbejdede påvirkninger i fosterstadiet og de første 3 år i livet.

Vi får en beskrivelse af hjernens funktioner og påvirkninger med fokus på, hvordan vi som terapeuter kan omsætte det i praksis.
Med praktiske øvelser, demoterapier i plenum samt spørgsmål fra os selv – Det kan være om klienter, om almen, somatiske og psykiatriske problematikker eller vedr. børn / unge og familier.
Svarene vil give os en fornemmelse af hvordan vi kan styrke det – som vi nok gør meget af i forvejen – men med en anden bevidsthed.

Vi får undervisning i traumebehandling, både enkeltstående traumer, udviklingstraumer og tilknytningstraumer samt sekundær traumatisering.
Der også være fokus på børn/unge med trauma samt familiedynamikker.
Forståelse og behandling af PDST hører også under denne kategori. Traumer er mange ting, og bag ved begrebet stress ligger der et trauma. Stress er et højtaktiveret nervesystem, som har brug for at komme i balance.

Den teoretiske baggrund for kurset er Susan Harts udlægning af den neuroaffektive metode, Peter Levine´s Somatic Experiencing, Lars Sørensens bog ”Tilknytningstraumer” og ”Skam” Desuden Tor Wennerberg’s bog: ”Vi er vores relationer”.

Der vil også blive mulighed for at få et dybere kendskab til vores eget indre landskab, der kan give adgang til mange skjulte ressourcer samt forståelse for uforløste mønstre i personligheden. Al undervisning og træning foregår i plenum.

Sted: Bjødstrup gl. skole, Bjødstrupvej 18, Ris, 8600 Skanderborg.

Tid: 13-14-15. juni 2014. Fredag d. 13/6: Indkvartering fra kl. 17. Sandwich-buffet og vi mødes kl. 19. Lørdag 9-19. Søndag: Generalforsamling 9-10. Undervisning 10–13.

Pris: Hvis du var på træf i 2013 eller har betalt medlemskomtigent 100 kr. er prisen kun 1700 kr. Ellers 1800 kr., der dækker ophold og alle måltider, undervisning og diverse samt et års medlemsskab. Indsæt på foreningens konto: Reg nr. 5031 konto nr. 1336130.

Send også en mail eller ring op til kasserer Bruno Jensen med navn, adresse, om du er vegetar eller har specielle ønsker beskov@jensen.mail.dk Tlf. 5010 6444.

Du kan også registrere dig på hjemmesiden: www.gestaltanalyse.dk. Så vil du for fremtiden få tilsendt indbydelse til årets træf.