Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 7. februar 2015

Indledning:
Vi havde indkaldt til ekstraordinær bestyrelsesmøde hos sekretær Dorthe Gafert på Fyn. Bestyrelsen var kommet i det dilemma, at Niels Hoffmeyer ikke ville acceptere Torben Thaulov skulle undervise i stressehåndtering på Bjødstrup på vores kommende Træf i juni.
Ved mødet deltog følgende bestyrelsesmedlemmer: Bruno Skov Jensen (kasserer), Ninna Appel Olesen (bestyrelsesmedlem), Morten B. Nielsen (Morten er indtrådt som bestyrelsesmedlem, da Annie Nikolajsen har valgt at træde ud af bestyrelsen), Dorthe Gafert (sekretær).
Mødets dagsorden:
Hvordan forholder vi os til, at træffet ikke kan holdes på Bjødstrup med Torben Thaulov som underviser?
Mødets resultater i henhold til dagsorden.
Vi har i bestyrelsen diskuteret de muligheder vi kunne se for at løse det dilemma som vi var kommet i. Overvejelserne var følgende: Skulle vi holde fast i Torben Thaulov som underviser og finde et neutralt sted at holde træffet eller skulle vi finde en anden underviser og afholde træffet på Bjødstrup. Vi var alle enige om, at denne beslutning kunne have store konsekvenser for BjødstrupGruppens fremtid, og vi har derfor besluttet, at det er generalforsamlingen denne beslutning skal træffes på.
For det kommende træf den 12. – 14. juni 2015 har vi valgt at aflyse Torben Thaulov og holde træffet på Bjødstrup med Niels Hoffmeyer som underviser i stress håndtering. Hvordan vi i fremtiden håndterer det faktum, at nogle underviser ikke kan komme på Bjødstrup må være op til generalforsamlingen at beslutte.
Følgende opgave fordeling:
Bruno finder mail adresser på allerede tilmeldte kursister.
Ninna annullerer reserveringer af kursussteder.
Dorthe skriver udkast til mail til de allerede tilmeldte kursister.
Dorthe skriver invitation til alle BjødstrupGruppen medlemmer, som opfordring til at komme på generalforsamlingen den 14. februar. Dette lægges op på hjemmesiden.
Ellers gælder den opgave fordeling som vi aftalte på bestyrelsesmødet i august, dog mangler vi en til at hjælpe Ninna med at handle til fredag aften.
Kærlig hilsen
Dorthe Gafert (sekretær)

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter som vedtaget 2007

Vedtægt

1. Foreningens NAVN er ”BjødstrupGruppen”.

2. Foreningens HJEMSTED er Bjødstrup Gl. Skole, Bjødstrupvej 18, 8660 Skanderborg.

3. Foreningens FORMÅL er at bidrage til at fastholde og udbygge medlemmernes indbyrdes tilknytning.

4. MEDLEMSKAB er forbeholdt enhver som har afsluttet den 2½-årige uddannelse til gruppeterapeut ved Jylland Gestalt Institut/Institut for Gestaltanalyse eller en anden af de diplomuddannelser, Instituttet udbyder og som har betalt kontingent til foreningen. Generalforsamlingen kan beslutte at optage andre som æresmedlemmer.

5. For foreningens FORPLIGTELSER hæfter alene dens formue. Foreningen kan kun forpligtes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

6. Foreningen ledes af en BESTYRELSE på 5 valgt af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

7. Bestyrelsen skal sørge for – at TILBYDE MEDLEMSKAB til dem som er nævnt under nr. 4 ved opslag på Bjødstrup Gl. Skole efter nærmere aftale med skolens ledelse, – at indbyde til ÅRSMØDE, og – at opkræve KONTINGENT. Bestyrelsen kan påtage sig andre opgaver i overensstemmelse med vedtægten og fastsætter selv sin forretningsorden.

8. Foreningens INDTÆGTER er medlemskontingentet og eventuelt overskud ved foreningens aktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret, dog således at regnskabsåret 2008 tillige omfatter perioden fra den 1. maj til den 31. december 2007. Bestyrelsen skal tilstræbe at indtægterne og udgifterne i det enkelte regnskabsår er lige store.

9. Foreningens øverste myndighed er GENERALFORSAMLINGEN som afholdes 1 gang om året under årsmødet. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen samtidig med at den orienterer om årsmødets program. Indkaldelsen skal være skriftlig og udsendes så betids at den kan være medlemmerne i hænde senest 1 måned før årsmødet. Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 2 uger før årsmødet. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt flertal blandt de fremmødte; dog kræver beslutning om ændring af vedtægt eller om foreningens ophør at 2/3 af de fremmødte tilslutter sig. 10. DAGSORDENEN for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning.
c. Godkendelse af det reviderede regnskab.
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   Valgperioden er 2 år. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg.
g. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
h. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for revisor.
i. Eventuelt.

Afgående sekretær fører protokol over generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen kan fastsætte regler for valg. Dirigenten underskriver protokollen.

11. Hvis generalforsamlingen beslutter at foreningen skal OPHØRE, fastsætter den datoen for en ekstraordinær generalforsamling.
Den afgående bestyrelse indkalder medlemmerne skriftligt med 3 ugers varsel.
Den EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. De deltagende medlemmers tilkendegivelser; hvis mindst 2/3 af de deltagende medlemmer tilslutter sig beslutningen om foreningens ophør, er den at betragte som ophørt.
    Foreningens formue fordeles ligeligt blandt medlemmerne.

Denne vedtægt der træder i stedet for vedtægt af 20. juni 1999, er vedtaget ved generalforsamlingen den 29. april 2007.