Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Generalforsamling 14/6 2015

Vedtægter er fra generalforsamling 1999, ændret i 2007.


1. Foreningens NAVN er ”BjødstrupGruppen”

Foreslået ændret til:

1. Foreningens NAVN er: ”PsykoterapeutTræf”.

2. Foreningens HJEMSTED er Bjødstrup gl. skole, Bjødstrupvej 18, 8660 Skaderborg

Foreslået ændret til:

2. Foreningens HJEMSTED er den til enhver tid siddende formand/forkvindes adresse.

3. Foreningens FORMÅL er at bidrage til at fastholde og udbygge medlemmernes indbyrdes tilknytning.

Foreslået ændret til:

3. Foreningens FORMÅL er at tilbyde årlig undervisning/træning i emner, der foreslås på generalforsamlingen og besluttes af bestyrelsen.

4. MEDLEMSKAB er forbeholdt enhver som har afsluttet den 2 ½ årige uddannelse til gruppeterapeut ved Jylland Gestalt Institut/institut for gestaltanalyse eller en anden af de diplomuddannelser, Instituttet tilbyder og som har betalt kontingent til foreningen. Generalforsamlingen kan beslutte at optage andre som æresmedlemmer.

Foreslået ændret til:

4. MEDLEMSSKAB er forbeholdt enhver som har mindst 2 års undervisning i psykoterapi. Bestyrelsen kan give andre personer dispensation. Generalforsamlingen kan beslutte at optage æresmedlemmer/ændre æresmedlemsskab.

5. For foreningens FORPLIGTELSER hæfter alene dens formue. Foreningen kan kun forpligtes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

6. Foreningen ledes af en BESTYRELSE på 5 valgt af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

7. Bestyrelsen skal sørge for- at tilbyde medlemsskab til dem, som er nævnt under pkt. 4 ved opslag på Bjødstrup gl. Skole efter nærmere aftale med skolens ledelse – at indbyde til ÅRSMØDE, og – at opkræve KONTINGENT. Bestyrelsen kan påtage sig andre opgaver i overensstemmelse med vedtægten og fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreslås ændret til:

7. Bestyrelsen skal sørge for:

at TILBYDE MEDLEMSKAB til dem, som er nævnt under pkt. 4 ved mails, breve, opslag eller lignende.

at indbyde til årligt træf og generalforsamling

at opkræve KONTINGENT.

Bestyrelsen kan påtage sig andre opgaver i overensstemmelse med vedtægten og fastsætter selv sin forretningsorden.

8. Foreningens INDTÆGTER er medlemskontingentet og eventuelt overskud ved foreningens aktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret, dog således at regnskabsåret 2008 tillige omfatter perioden fra den 1. maj til den 31. december 2007.

Bestyrelsen skal tilstræbe, at indtægterne og udgifterne i de enkelte regnskabsår er lige store.

Foreslås ændret til:

8. Foreningens INDTÆGTER er medlemskontingentet og eventuelt overskud ved foreningens aktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal tilstræbe, at indtægterne og udgifterne i de enkelte regnskabsår balancerer, således at der – pånær penge til opstart af et træf – ikke akkumuleres en formue.

9. Foreningens øverste myndighed er GENERALFORSAMLINGEN som afholdes 1 gang om året under årsmødet. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling samtidig med at den orienterer om årsmødets program. Indkaldelsen skal udsendes så betids at den kan være medlemmerne i hænde senest 1 måned før årets træf. Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden/forkvinden senest 2 uger før årsmødet. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt flertal blandt de fremmødte; dog kræver beslutning om ændring af vedtægter eller om foreningens ophør at 2/3 af de fremmødte tilslutter sig.

DAGSORDENEN for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

a. Valg af dirigent.

b. Bestyrelsens beretning.

c. Godkendelse af det reviderede regnskab.

d. Fastsættelse af kontingent.

e. Behandling af indkomne forslag.

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er 2 år. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg.

g. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

h. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for revisor.

i. Eventuelt.

Afgående sekretær fører protokol over generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan fastsætte regler for valg. Dirigenten underskriver protokollen.

11. Hvis generalforsamlingen beslutter at foreningen skal OPHØRE, fastsætter den datoen for en ekstraordinær generalforsamling. Den afgående bestyrelse indkalder medlemmerne skriftligt med 3 ugers varsel.

Den EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING har følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

De deltagende medlemmers tilkendegivelser; hvis mindst 2/3 af de deltagende medlemmer tilslutter sig beslutningen om foreningens ophør, er den at betragte som ophørt. Foreningens formue fordeles ligeligt blandt medlemmerne.

Denne vedtægt træder i stedet for vedtægt fra 1999.

Foreslået ændret til:

Denne vedtægt træder i stedet for vedtægt af 29. april 2007.

Skriv et svar